Učitelem moderně a odborně
| podpora učitelského vzdělávání na FP TUL

Projekt se zaměřuje na řešení vybraných otázek inovace učitelského vzdělávání na FP TUL. V popředí projektu stojí inovace systému pedagogických praxí na FP TUL a otázky rozvoje klíčových kompetencí studentů s ohledem na jejich přípravu na výuku v rámci inkluze. Projekt dále zahrnuje podporu aktivit vedoucích k zvyšování kvality vysokoškolských učitelů připravující budoucí pedagogické pracovníky.

Cíle projektu

Cíle projektu vychází z definování potřeb cílové skupiny na FP TUL - jak studentů učitelství FP TUL, tak i akademických pracovníků FP TUL a učitelů fakultních a spolupracujících škol s FP TUL.

 1. Cílem projektu je výrazně inovovat praktickou pedagogickou přípravu na FP TUL. Projekt zavede nástroje reflektované praxe do povinných seminářů praktické pedagogické přípravy. V rámci projektu bude podpořena spolupráce s klíčovými učiteli "experty či mentory" z praxe, kteří se společně s akademiky budou aktivněji podílet na realizaci inovací pedagogických praxí.
 2. Cílem projektu je rozšířit formy pedagogické praxe na FP TUL. V rámci projektu mají být ověřeny další formy pedagogické praktické přípravy - povinně volitelný seminář Asistentská praxe a dále praktické aktivity studentů FP TUL na mateřských, základních a středních školách nad rámec jejich povinné praxe.
 3. Cílem projektu je podpora síťování fakulty FP TUL a školského terénu. FP TUL bude díky řešení projektu hrát důraznější a aktivnější roli ve vzdělávání a profesním růstu fakultních učitelů.
 4. Cílem projektu je větší propojení teoretické a praktické přípravy na FP TUL, realizace společné výuky praktiků a teoretiků - týmová a tandemová výuka a výuka v terénu.
 5. Cílem projektu je rozšíření využití aktivních a aktivizačních forem a metod výuky v seminářích či přednáškách učitelských oborů na FP TUL v rámci otázek inkluze a vzdělávání žáků s kulturní odlišností (romský žák, žák cizinec) a podpora práce studentů se zahraničními zdroji.
 6. Cílem projektu je zavést mentoring vysokoškolských učitelů, který by vedl ke zkvalitnění jejich pedagogické, didaktické práce a komunikace se studenty.
 7. Projekt chce podpořit vybrané otázky a okruhy témat akčního výzkumu.

Plánované aktivity

 1. Inovace praktické pedagogické přípravy na FP TUL. Zavedení nástroje reflektované praxe do povinných seminářů praktické pedagogické přípravy. Definování a vytvoření nové pozice tzv. klíčových spolupracujících učitelů z praxe (učitel mentor) řešících s akademickými pracovníky plánování, realizaci inovací a reflexi praktické přípravy.
 2. Workshopy podporující rozvoj mentorských dovedností u spolupracujících učitelů ze škol v rámci vzájemného utváření společenství s akademickými pracovníky FP TUL.
 3. Zavedení nových forem realizace pedagogické praxe - povinně volitelný seminář Asistentská praxe a další aktivity studentů nad rámec jejich povinné praxe.  
 4. Realizace tzv. pedagogických dnů pro učitele (počátek roku 2019 a 2020).
 5. Realizace tzv. festivalů učitelů. Realizace tří akcí (polovina roku 2018, 2019 a 2020) podporujících síťování fakultních škol a fakulty.
 6. Inovace seminářů -zavádění forem týmové a tandemové inovované výuky a inovované výuky v terénu.
 7. Zavádění aktivních a aktivizačních forem a metod do výuky v rámci inovace vybraných seminářů či přednášek učitelských oborů na FP TUL vedoucích k rozvoji didaktických a osobnostně sociálních kompetencí studentů FP TUL koncipovat, realizovat a hodnotit výuku v kontextu problematiky společného vzdělávání a vzdělávání žáka s kulturní odlišností (romský žák, žák cizinec).
 8. Inovace stávajících seminářů o blok práce se zahraničními zdroji - vede jak k rozvoji cizojazyčných kompetencí, tak rozšíření odborné analýzy vybraného problému dané vyučované disciplíny.
 9. Realizace tzv. pedagogických dnů pro studenty FP TUL, kde budou aktivně přednášet a lektorovat učitelé a odborníci z praxe.
 10. Zavádění pozice vnitřních mentorů na FP TUL - rozvoj mentorských dovedností VŠ učitelů, didaktizace obsahu vybraných seminářů či přednášek, rozvoj komunikačních strategií VŠ učitelů zaměřených na zavádění cílené a reálné zpětné vazby pro studenty FP TUL.
 11. Řešení vybraných problémů akčního výzkumu na FP TUL.

Učitelem moderně a odborně - podpora učitelského vzdělávání na FP TUL - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva č. 02_16_038 pro Pregraduální vzdělávání v prioritní ose 3 OP
Číslo programu 02 | Číslo výzvy 02_16_038 | Číslo projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006908